بورتو

Boruto: Naruto Next Generations

 • %98
 • 6.5
مناسب برای افراد بیشتر از 13 سال
کارگردان:نوریوکی آبه
صدا‌پیشگان:یوکو سانپئی، کوکورو کیکوچی، ریویچی کیجیما
 • 2017 ژاپن
  • زیرنویس
 • ماجرایی
 • اکشن

چکیده داستان

انیمه بورتو، داستان پسری به نام بورتو است که برای تبدیل شدن به یک نینجای بزرگ راه پدرش را دنبال می‌کند و سعی دارد بدون حضور پدرش ماجراجویی‌های زیادی را تجربه کند.
زیرنویس: فارسی اختصاصی و انگلیسی

قسمت‌ها

 • قسمت‌ 1

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 2

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 3

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 4

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 5

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 6

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 7

  %100
  21 دقیقه%100
 • قسمت‌ 8

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 9

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 10

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 11

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 12

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 13

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 14

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 15

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 16

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 17

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 18

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 19

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 20

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 21

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 22

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 23

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 24

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 25

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 26

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 27

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 28

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 29

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 30

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 31

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 32

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 33

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 34

  %100
  24 دقیقه%100
 • قسمت‌ 35

  %100
  24 دقیقه%100
 • قسمت‌ 36

  %100
  24 دقیقه%100
 • قسمت‌ 37

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 38

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 39

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 40

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 41

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 42

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 43

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 44

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 45

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 46

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 47

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 48

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 49

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 50

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 51

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 52

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 53

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 54

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 55

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 56

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 57

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 58

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 59

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 60

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 61

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 62

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 63

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 64

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 65

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 66

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 67

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 68

  %100
  1 دقیقه%100
 • قسمت‌ 69

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 70

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 71

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 72

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 73

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 74

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 75

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 76

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 77

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 78

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 79

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 80

  %86
  23 دقیقه%86
 • قسمت‌ 81

  %80
  23 دقیقه%80
 • قسمت‌ 82

  %86
  23 دقیقه%86
 • قسمت‌ 83

  %86
  23 دقیقه%86
 • قسمت‌ 84

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 85

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 86

  %90
  23 دقیقه%90
 • قسمت‌ 87

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 88

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 89

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 90

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 91

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 92

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 93

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 94

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 95

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 96

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 97

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 98

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 99

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 100

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 101

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 102

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 103

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 104

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 105

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 106

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 107

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 108

  %98
  22 دقیقه%98
 • قسمت‌ 109

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 110

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 111

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 112

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 113

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 114

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 115

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 116

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 117

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 118

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 119

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 120

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 121

  %80
  23 دقیقه%80
 • قسمت‌ 122

  %100
  23 دقیقه%100
 • قسمت‌ 123

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 124

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 125

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 126

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 127

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 128

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 129

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 130

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 131

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 132

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 133

  %98
  23 دقیقه%98
 • قسمت‌ 134

  %97
  23 دقیقه%97
 • قسمت‌ 135

  %100
  23 دقیقه%100

دیدگاه بینندگان

0938***5390

کاش دوباه بود

0910***1045

میشه ادامشم بیارید

0910***1045

میشه قسمت جدید بذارید

0914***9377

به نظرم ناروتو و بروتو بهترین انیمه هستن و لطفاً تمام قسمت هارو بذارید

0912***6621

قسمت های جدید رو بزارید

0933***0498
0933***0498

تو اینترنت تا ۲۹۱ هست

0912***3341

لطفا قسمت های جدیدش را بزارید

0919***8630

لطفا بقیه قسمت های این سری رو بزارید

0936***8280

کسایی که میگن دوبله کنین نمیشه حالا چرا چون بروتو 500 قسمته بعد باید 500 تارو بیارن بعد شروع کنن دوبله

0936***8280

دوبله