فیلم خوره

فصل‌ 1 قسمت‌ 29 - Filmkhoree

امتیاز دهید
 • 1400 ‌ ایران
  • 1.9
 • 15+
 • 00:28
  • مهیج
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 29 برنامه فیلم‌خوره فیلم بی همه چیز رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و نهم...

  قسمت‌های فصل اول

  فصل‌ 1 قسمت‌ 1

  22 دقیقه

  پیمان فاطمی و صادق آئینه در قسمت ۱ برنامه فیلم‌خوره، فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر رو معرفی می‌کنند و در آیتم‌های جذاب به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازند.قسمت اول فیلم‌خوره را از...
  صادق آینه و پیمان فاطمی در قسمت 2 برنامه فیلم‌خوره، فیلم «پدر» ساخته فلورین زلر را معرفی ‌می‌کنند و داستان فیلم را از زاویه‌های مختلف بررسی می‌کنند.قسمت دوم فیلم‌خوره را از...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت ۳ برنامه فیلم‌خوره، فیلم «دادگاه شیکاکو هفت» رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت سوم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت ۴ برنامه فیلم‌خوره، فیلم «سواران عدالت» رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت چهارم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 5 برنامه فیلم‌خوره، فیلم صدای متال رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت پنجم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا کنید.
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت ۶ برنامه فیلم‌خوره، فیلم آنچه در سایه ها انجام میدهیم رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت ششم فیلم‌خوره را از...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 7 برنامه فیلم‌خوره، فیلم در بروژ رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت هفتم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا کنید.
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 8 برنامه فیلم‌خوره، فیلم بازیکن شماره یک آماده رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت هشتم فیلم‌خوره را از...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 9 برنامه فیلم‌خوره، فیلم هرج و مرج فضایی: میراث جدید رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت نهم فیلم‌خوره را از...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 10 برنامه فیلم‌خوره، فیلم سریع و خشمگین 9 رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت دهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 11 برنامه فیلم‌خوره، فیلم خون شد رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت یازدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا کنید.
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 12 برنامه فیلم‌خوره، فیلم جوخهٔ انتحار رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت دوازدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 13 برنامه فیلم‌خوره، فیلم خاطره‌پردازی رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت سیزدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 14 برنامه فیلم‌خوره، فیلم کودا رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت چهاردهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا کنید.
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 15 برنامه فیلم‌خوره، فیلم درخت گردو رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت پانزدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 1۶ برنامه فیلم‌خوره، فیلم مرد آزاد رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت شانزدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 17 برنامه فیلم‌خوره، سریال بازی ماهی مرکب رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت هفدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 18 برنامه فیلم‌خوره، فیلم قدرت سگ رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت هجدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا کنید.
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 19 برنامه فیلم‌خوره، فیلم هنری پیر رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت نوزدهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی قسمت 20 برنامه فیلم‌خوره رو به ژانر وحشت اختصاص دادن و در این قسمت فیلم پوست رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیستم...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 21 برنامه فیلم‌خوره فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و یکم فیلم‌خوره را...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 22 برنامه فیلم‌خوره فیلم زمانی برای مردن نیست رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و دوم فیلم‌خوره را از...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 23 برنامه فیلم‌خوره فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و سوم فیلم‌خوره را...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 24 برنامه فیلم‌خوره فیلم تومان رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و چهارم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 25 برنامه فیلم‌خوره سریال  آرکین رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و پنجم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 26 برنامه فیلم‌خوره فیلم آتابای رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و ششم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 27 برنامه فیلم‌خوره فیلم جنایت بی دقت رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و هفتم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 28 برنامه فیلم‌خوره فیلم گزارش فرانسوی رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و هشتم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 29 برنامه فیلم‌خوره فیلم بی همه چیز رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت بیست و نهم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 30 برنامه فیلم‌خوره فیلم زودباش زودباش رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت سی‌ام فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...
  صادق آئینه و پیمان فاطمی در قسمت 31 برنامه فیلم‌خوره فیلم بلفاست رو معرفی کردن. حتما برنامه رو ببینید که کلی آیتم‌های جذاب هم داره.قسمت سی‌ و یکم فیلم‌خوره را از فیلم‌نت تماشا...

  دیدگاه بینندگان 7

  حسنن روحی

  مثل همیشه عالی و مفید.برقرار باشید

  شمیم عشق قسمت ۱۴۱

  سلام من نگین‌منصور زعیم هستم این فیلم عالی ترین فیلم دنیاست

  کودکان

  فیلم سینمائ

  سریال آخر زمان

  جاوید

  دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت
  کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی اپلیکیشن «فیلم‌نت» متعلق به مؤسسه «توسعه فناوری های نوین کیان الماس مهر» است.
  tanzimetehadiyeneshane_sabtenamad