یادگیری انگلیسی با موسیقی

Rock N Learn

 • %96
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   انیمیشن آموزشی یادگیری انگلیسی با موسیقی، آهنگ‌های مورد علاقه کودکان، همراه با ویدیوهایی جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی است.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %85
    مهارت در الفبا و واژگان
    19 دقیقه%85
   • قسمت‌ 2

    %98
    آهنگ های حروف الفبا با بیبی بردلی
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 3

    %97
    نحوه نوشتن حروف و اعداد
    5 دقیقه%97
   • قسمت‌ 4

    %100
    اولین کلمات کودک
    26 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %98
    اولین کلمات با آموزش رنگ ها
    11 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %100
    غذا و حیوانات
    34 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %80
    با بردلی رنگ ها را با موسیقی بشناسید
    2 دقیقه%80
   • قسمت‌ 8

    %100
    املا و نوشتن کلمات
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %80
    اولین کلملت کودک در مورد غذا و حیوانات
    12 دقیقه%80
   • قسمت‌ 10

    %97
    رنگ ها اشکال وشمارش
    43 دقیقه%97
   • قسمت‌ 11

    %100
    اولین کلمات مفید کودک
    25 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %98
    صداهای ترکیبی
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 13

    %98
    صداهای پایانی ANG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    صداهای ترکیبی BR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %98
    صداهای دیگراف CH
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 16

    %98
    صداهای ترکیبی CL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    صداهای پایانی DGE
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    صداهای ترکیبی DR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    صداهای ترکیبی FL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان FR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان FT
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان GL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان GR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %98
    صداهای پایانی INK
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 25

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LFC
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 27

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 28

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LM
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 29

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LP
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 30

    %98
    صداهای ترکیبی همخوان LTC
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 31

    %98
    صداهای ترکیبی ND
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 32

    %98
    صداهای ترکیبی Nk
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 33

    %98
    صداهای ترکیبی NT
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 34

    %98
    صداهای ترکیبی ONG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 35

    %98
    صداهای ترکیبی PL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 36

    %98
    صداهای ترکیبی PR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 37

    %98
    صداهای ترکیبی PT
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 38

    %97
    صداهای ترکیبی SCR
    3 دقیقه%97
   • قسمت‌ 39

    %98
    صداهای ترکیبی
    29 دقیقه%98
   • قسمت‌ 40

    %98
    صداهای ترکیبی SK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 41

    %98
    صداهای ترکیبی SL
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 42

    %98
    صداهای ترکیبی SM
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 43

    %98
    صداهای ترکیبی ST
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 44

    %98
    صداهای ترکیبی AR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 45

    %98
    صداهای ترکیبی ER
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 46

    %98
    صداهای ترکیبی IR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 47

    %100
    صداهای ترکیبی OR
    3 دقیقه%100
   • قسمت‌ 48

    %98
    صداهای ترکیبی UR
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 49

    %98
    صداهای ترکیبی UNG
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 50

    %98
    رئیس R
    15 دقیقه%98
   • قسمت‌ 51

    %98
    صدای پایانی ANK
    2 دقیقه%98
   • قسمت‌ 52

    %97
    نام آن حرف
    8 دقیقه%97

   دیدگاه بینندگان

   0937***0844

   عالی

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت