انگلیش سینگ سینگ

English Sing Sing

 • %100
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   مجموعه انگلیش سینگ سینگ یک مجموعه آموزشی موزیکال است که حروف الفبای انگلیسی و برخی کلمات کاربردی را با روش‌های خلاقانه به کودکان یاد می‌دهد.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %73
    آموزش الفبا
    35 دقیقه%73
   • قسمت‌ 2

    %60
    لوازم جانبی
    4 دقیقه%60
   • قسمت‌ 3

    %60
    اعضای بدن
    3 دقیقه%60
   • قسمت‌ 4

    %98
    رنگ‌ها
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 5

    %98
    دسر ها
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 6

    %100
    غذاها
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 7

    %100
    شهربازی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 8

    %60
    میوه ها و سبزیجات
    4 دقیقه%60
   • قسمت‌ 9

    %98
    موسیقی کره‌ای
    3 دقیقه%98
   • قسمت‌ 10

    %100
    وسایل حمل و نقل
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 11

    %100
    کلمات نوشیدنی
    4 دقیقه%100
   • قسمت‌ 12

    %80
    صداشناسی، حرف A
    4 دقیقه%80
   • قسمت‌ 13

    %98
    صداشناسی، حرف B
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 14

    %98
    صداشناسی، حرف C
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %60
    صداشناسی، حرف D
    4 دقیقه%60
   • قسمت‌ 16

    %98
    صداشناسی، حرف E
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    صداشناسی، حرف F
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    صداشناسی، حرف G
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %100
    صداشناسی، حرف H
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 20

    %100
    صداشناسی، حرف I
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 21

    %98
    صداشناسی، حرف J
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    صداشناسی، حرف K
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    صداشناسی، حرف L
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %98
    صداشناسی، حرف M
    4 دقیقه%98
   • قسمت‌ 25

    %98
    صداشناسی، حرف N
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %98
    صداشناسی، حرف O
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 27

    %98
    صداشناسی، حرف P
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 28

    %98
    صداشناسی، حرف Q
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 29

    %100
    صداشناسی، حرف R
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 30

    %100
    صداشناسی، حرف S
    6 دقیقه%100
   • قسمت‌ 31

    %100
    صداشناسی، حرف T
    5 دقیقه%100
   • قسمت‌ 32

    %98
    صداشناسی، حرف U
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 33

    %98
    صداشناسی، حرف V
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 34

    %98
    صداشناسی، حرف W
    5 دقیقه%98
   • قسمت‌ 35

    %98
    صداشناسی، حرف X
    7 دقیقه%98
   • قسمت‌ 36

    %98
    صداشناسی، حرف Y
    6 دقیقه%98
   • قسمت‌ 37

    %98
    صداشناسی، حرف Z
    6 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت