آموزش زبان انگلیسی با روباه کوچولو

Little Fox

 • %80
 • 8.3
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   آموزش زبان انگلیسی با روباه کوچولو، برنامه‌ای آموزشی برای کودکان همراه با موسیقی و داستان‌های جذاب روباه کوچولو، که می‌توان به راحتی کلمه‌های انگلیسی را یاد گرفت.

   قسمت‌ها

   • قسمت‌ 1

    %60
    حرف Aa
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 2

    %100
    حرف Bb
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 3

    %100
    حرف Cc
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 4

    %100
    حرف Dd
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 5

    %100
    حرف Ee
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 6

    %80
    حرف Ff
    1 دقیقه%80
   • قسمت‌ 7

    %60
    حرف Gg
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 8

    %100
    حرف Hh
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 9

    %100
    حرف Ii
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 10

    %60
    حرف Jj
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 11

    %98
    حرف Kk
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 12

    %60
    حرف Ll
    1 دقیقه%60
   • قسمت‌ 13

    %100
    حرف Mm
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 14

    %98
    حرف Nn
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 15

    %98
    حرف Oo
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 16

    %98
    حرف Pp
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 17

    %98
    حرف Qq
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 18

    %98
    حرف Rr
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    حرف Ss
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    حرف Tt
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    حرف Uu
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    حرف Vv
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    حرف Ww
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %100
    حرف Xx
    1 دقیقه%100
   • قسمت‌ 25

    %98
    حرف Yy
    1 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %98
    حرف Zz
    1 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت