آموزش زبان لوسی مکس

Lucy Max English

 • %92
مناسب برای افراد بیشتر از 3 سال
 • 2022

   چکیده داستان

   آموزش زبان لوسی مکس تلاش می‌کند با استفاده از ویدیوهای جذاب تلفظ صحیح حروف، اعداد، رنگ‌ها و کلمات مختلف را به کودکان آموزش دهد.

   قسمت‌ها

   فصل‌ 1از 5
   • قسمت‌ 1

    %76
    ای بی
    15 دقیقه%76
   • قسمت‌ 2

    %86
    سی دی
    16 دقیقه%86
   • قسمت‌ 3

    %80
    ای اف
    15 دقیقه%80
   • قسمت‌ 4

    %80
    جی اچ
    15 دقیقه%80
   • قسمت‌ 5

    %60
    آی جی
    15 دقیقه%60
   • قسمت‌ 6

    %60
    کی ال
    14 دقیقه%60
   • قسمت‌ 7

    %60
    ام ان
    14 دقیقه%60
   • قسمت‌ 8

    %80
    او پی
    14 دقیقه%80
   • قسمت‌ 9

    %60
    کیو آر
    15 دقیقه%60
   • قسمت‌ 10

    %60
    اس تی
    15 دقیقه%60
   • قسمت‌ 11

    %60
    یو وی دبلیو
    17 دقیقه%60
   • قسمت‌ 12

    %60
    ای بی - ای دی - ای ام
    15 دقیقه%60
   • قسمت‌ 13

    %60
    ای جی - ای پی
    13 دقیقه%60
   • قسمت‌ 14

    %60
    ای ان - ای تی
    12 دقیقه%60
   • قسمت‌ 15

    %60
    ای بی - ای دی - ای ان
    14 دقیقه%60
   • قسمت‌ 16

    %60
    ای جی - ای اس- ای تی
    14 دقیقه%60
   • قسمت‌ 17

    %60
    ای بی - ای دی - ای جی
    14 دقیقه%60
   • قسمت‌ 18

    %98
    ای ام - ای ان - ای پی
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 19

    %98
    ای تی - ای ایکس
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 20

    %98
    او دی - او جی - او ام
    15 دقیقه%98
   • قسمت‌ 21

    %98
    او بی - او پی
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 22

    %98
    او تی - او ایکس
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 23

    %98
    یو بی - یو دی - یو جی
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 24

    %98
    اس پی - اس تی - اس کی
    16 دقیقه%98
   • قسمت‌ 25

    %98
    اس ال - اس ام - اس ان -اس دبیلو
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 26

    %98
    بی ال - بی آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 27

    %98
    سی ال - سی آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 28

    %98
    اف ال - اف آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 29

    %98
    جی ال - جی آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 30

    %98
    پی ال - پی آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 31

    %98
    دی آر - تی آر
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 32

    %98
    ان جی - ان کی
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 33

    %98
    سی اچ
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 34

    %98
    اس اچ
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 35

    %98
    دبلیو اچ
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 36

    %98
    حروف صدادار بلند
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 37

    %98
    حروف صدادار بلند
    15 دقیقه%98
   • قسمت‌ 38

    %98
    حروف صدادار بلند
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 39

    %98
    حروف صدادار بلند
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 40

    %98
    حروف صدادار بلند
    15 دقیقه%98
   • قسمت‌ 41

    %98
    حروف صدادار بلند
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 42

    %98
    حروف صدادار بلند
    13 دقیقه%98
   • قسمت‌ 43

    %98
    حروف صدادار بلند
    12 دقیقه%98
   • قسمت‌ 44

    %98
    حروف صدادار بلند
    14 دقیقه%98
   • قسمت‌ 45

    %98
    حروف صدادار بلند
    18 دقیقه%98
   • قسمت‌ 46

    %98
    حروف صدادار بلند
    12 دقیقه%98
   • قسمت‌ 47

    %98
    حروف صدادار بلند
    13 دقیقه%98

   دیدگاه بینندگان

   0902***6202

   همهی قسمت هاش خیلی سختند

   دریافت اپلیکیشن های فیلم‌نت